برای هر چیزی که در دنیا اتّفاق می افتد، زمان معیّنی وجود دارد.

جامعه باب ۳: ۱