آیه امروز

یک کلمۀ زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع ، خوب و سودمند باشد تا در نتیجۀ آن به شنوندگان فیضی برسد.

افسسیان باب ۴: ۲۹