آیه امروز

زیرا عشق به پول سرچشمۀ همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته قلبهای خود را با رنج های بسیار جریحه دار ساخته اند.

اول تیموتائوس باب ۶: ۱۰

قیام عیسی مسیح بر همگان مبارک