آیه امروز

خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا، پادشاهی آسمانی از آن ایشان است.

انجیل متی باب ۵: ۳