ترجمه تفسیری

 

پیدایش باب ۱

داستان آفرینش

۱ در آغاز، هنگامـی‌ كـه‌ خـدا آسمانها و زمیـن‌ را آفرید،

۲ زمین‌، خالی‌ و بی‌ شكل‌ بود، و روح‌ خدا روی‌ توده‌های‌ تاریكِ بخار حركت‌ می‌كرد.

۳ خدا فرمود: «روشنایی‌ بشود.» و روشنایی‌ شد.

۴ خدا روشنـایی‌ را پسندید و آن‌ را از تاریكـی‌ جدا ساخت‌.

۵ او روشنایی‌ را «روز» و تاریكی‌ را «شب‌» نامید. شب‌ گذشت‌ و صبح‌ شد. این‌، روز اول‌ بود.

۶ سپس‌ خدا فرمود: «توده‌های‌ بخار از هم‌ جدا شوند تا آسمان‌ در بالا و اقیانوسها در پایین‌ تشكیل‌ گردند.»

۷ خدا توده‌های‌ بخار را از آبهای‌ پایین‌ جدا كرد و آسمان‌ را به‌ وجود آورد.

۸ شب‌ گذشت‌ و صبح‌ شد. این‌، روز دوم‌ بود.

۹ پس‌ از آن‌ خدا فرمود: «آبهای‌ زیر آسمان‌ در یكجا جمع‌ شوند تا خشكی‌ پدید آید.» و چنین‌ شد.

۱۰ خدا خشكی‌ را «زمین‌» و اجتماع‌ آبها را «دریا» نامید و خدا این‌ را پسندید.

۱۱ سپس‌ خدا فرمود: «انواع‌ نباتات‌ و گیاهان‌ دانه‌دار و درختان‌ میوه‌ دار در زمین‌ برویند و هر یك‌، نوع‌ خود را تولید كنند.»

۱۲ همینطور شد و خدا خشنود گردید.

۱۳ شب‌ گذشت‌ و صبح‌ شد. این‌، روز سوم‌ بود.

۱۴ سپس‌ خدا فرمود: «در آسمان‌ اجسام‌ درخشانی‌ باشند تا زمین‌ را روشن‌ كنند

۱۵ و روز را از شب‌ جدا نمایند و روزها، فصلها و سالها را پدید آورند.» و چنین‌ شد.

۱۶ پس‌ خدا دو روشنایی‌ بزرگ‌ ساخت‌ تا بر زمین‌ بتابند: روشنایی‌ بزرگتر برای‌ حكومت‌ بر روز و روشنایی‌ كوچكتر برای‌ حكومت‌ بر شب‌. او همچنین‌ ستارگان‌ را ساخت‌.

۱۷ خدا آنها را در آسمان‌ قرار داد تا زمین‌ را روشن‌ سازند،

۱۸ بر روز و شب‌ حكومت‌ كنند، و روشنایی‌ و تاریكی‌ را از هم‌ جدا نمایند. و خدا خشنود شد.

۱۹ شب‌ گذشت‌ و صبح‌ شد. این‌، روز چهارم‌ بود.

۲۰ سپس‌ خدا فرمود: «آبها از موجودات‌ زنده‌ پر شوند و پرندگان‌ بر فراز آسمان‌ به‌ پرواز درآیند. »

۲۱ پس‌ خدا حیوانات‌ بزرگ‌ دریایی‌ و انواع‌ جانوران‌ آبزی‌ و انواع‌ پرندگان‌ را آفرید.

۲۲ خدا از این‌ نیز خشنود شد و آنها را بركت‌ داده‌، فرمود: «موجودات‌ دریایی‌ بارور و زیاد شوند و آبها را پُرسازند و پرندگان‌ نیز روی‌ زمین‌ زیاد شوند.»

۲۳ شب‌ گذشت‌ و صبح‌ شد. این‌، روز پنجم‌ بود.

۲۴ سپس‌ خدا فرمود: «زمین‌، انواع‌ جانوران‌ و حیوانات‌ اهلی‌ و وحشی‌ و خزندگان‌ را به‌ وجود آوَرَد.» و چنین‌ شد.

۲۵ خدا انواع‌ حیوانات‌ اهلی‌ و وحشی‌ و تمام‌ خزندگان‌ را به‌ وجود آورد، و از كار خود خشنود گردید.

۲۶ سرانجام‌ خدا فرمود: «انسان‌ را شبیه‌ خود بسازیم‌، تا بر حیوانات‌ زمین‌ و ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ فرمانروایی‌ كند.»

۲۷ پس‌ خدا انسان‌ را شبیه‌ خود آفرید. او انسان‌ را زن‌ و مرد خلق‌ كرد

۲۸ و ایشان‌ را بركت‌ داده‌، فرمود: «بارور و زیاد شوید، زمین‌ را پُر سازید، بر آن‌ تسلط‌ یابید، و بر ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ و همه‌ حیوانات‌ فرمـانروایی‌ كنید.

۲۹ تمام‌ گیاهان‌ دانه‌دار و میوه‌های‌ درختان‌ را برای‌ خوراك‌ به‌ شما دادم‌،

۳۰ و همه‌ علفهای‌ سبز را به‌ حیوانات‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ بخشیدم‌. »

۳۱ آنگاه‌ خدا به‌ آنچه‌ آفریده‌ بود نظر كرد و كار آفرینش‌ را از هر لحاظ‌ عالی‌ دید. شب‌ گذشت‌ و صبح‌ شد. این‌، روز ششم‌ بود.

ترجمه تفسیریGo to top