ترجمه شریف

 

پیدایش باب ۱

آفرینش جهان

۱ در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید.

۲ زمین خالی و بدون ‌شکل ‌بود. همه جا آب بود و تاریکی آن را پوشانده ‌بود و روح ‌خدا بر روی آبها حرکت می کرد.

۳ خدا فرمود: «روشنایی بشود» و روشنایی شد.

۴ خدا از دیدن روشنایی خشنود شد و روشنایی را از تاریکی جدا کرد

۵ خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب ‌نام گذاشت . شب گذشت و صبح ‌فرا رسید، این ‌بود روز اول.

۶ خدا فرمود: «فلکی ‌ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.»

۷ خدا فلک ‌را ساخت و آبهای زیر فلک ‌را از آبهای بالای فلک ‌جدا کرد.

۸ خدا فلک را آسمان ‌نامید. شب گذشت و صبح ‌فرا رسید، این بود روز دوم .

۹ خدا فرمود: «آبهای زیر آسمان در یک ‌جا جمع شوند تا خشکی ظاهر گردد» و چنان ‌شد.

۱۰ خدا خشکی را زمین ‌نامید و آبها را که ‌در یک ‌جا جمع ‌بودند دریا نام گذاشت . خدا از دیدن آنچه ‌انجام شده ‌بود، خشنود شد.

۱۱ سپس خدا فرمود: «زمین همه ‌نوع گیاه برویاند، گیاهانی که ‌دانه بیاورند و گیاهانی که میوه بیاورند» و چنین شد.

۱۲ پس ‌زمین همه ‌نوع گیاه ‌رویانید و خدا از دیدن ‌آنچه انجام ‌شده ‌بود، خشنود شد.

۱۳ شب گذشت ‌و صبح ‌فرا رسید، این بود روز سوم.

۱۴ بعد از آن خدا فرمود: «اجرام نورانی در آسمان به ‌وجود آیند تا روز را از شب جدا کنند و روزها، سالها و فصلها را نشان دهند

۱۵ آنها در آسمان بدرخشند تا بر زمین ‌روشنایی دهند.» و چنین ‌شد.

۱۶ پس ‌از آن ، خدا دو جرم نورانی بزرگ ساخت ، یکی خورشید برای سلطنت در روز و یکی ماه ‌برای سلطنت در شب . همچنین ‌ستارگان را ساخت .

۱۷ آنها را در آسمان ‌قرار داد تا بر زمین روشنایی دهند

۱۸ و بر روز و شب ‌سلطنت نمایند و روشنایی را از تاریکی جدا کنند. خدا، از دیدن آنچه ‌شده بود، خشنود شد.

۱۹ شب گذشت ‌و صبح فرا رسید، این ‌بود روز چهارم .

۲۰ پس ‌از آن خدا فرمود: «آبها از انواع جانوران ‌و آسمان ‌از انواع ‌پرندگان ‌پُر شوند.»

۲۱ پس ، خدا جانداران بزرگ دریایی و همه جانورانی که ‌در آب ‌زندگی می کنند و تمام ‌پرندگان ‌آسمان را آفرید. خدا از دیدن آنچه ‌کرده ‌بود، خشنود شد

۲۲ و همه آنها را برکت داد و فرمود تا بارور شوند و دریا را پُر سازند و به ‌پرندگان فرمود: «بارور ‌و کثیر شوید.»

۲۳ شب ‌گذشت و صبح ‌فرا رسید، این ‌بود روز پنجم .

۲۴ بعد از آن ، خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات به وجود آورد، اهلی و وحشی ، بزرگ و کوچک » و چنین ‌شد.

۲۵ پس خدا، همه آنها را ساخت ‌و از دیدن ‌آنچه انجام شده بود، خشنود شد.

۲۶ پس ‌از آن خدا فرمود: «اینک انسان را بسازیم . ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا و پرندگان ‌آسمان ‌و همه حیوانات اهلی و وحشی ، بزرگ و کوچک و بر تمام ‌زمین حکومت کنند.»

۲۷ پس ‌خدا انسان ‌را شبیه خود آفرید. ایشان ‌را زن و مرد‌آفرید.

۲۸ آنها را برکت ‌داد و فرمود: «بارور و کثیر شوید. نسل شما در تمام زمین ‌زندگی کند و آن را تحت تسلّط خود درآورد. من شما را بر ماهیان و پرندگان ‌و تمام حیوانات ‌وحشی می گمارم .

۲۹ هر نوع ‌گیاهی که غلات و دانه بیاورد و هر نوع گیاهی که میوه ‌بیاورد برای شما آماده کرده ام ‌تا بخورید.

۳۰ امّا هر نوع ‌علف ‌سبز را برای خوراک تمام ‌حیوانات و رندگان آماده ‌کرده ام .» و چنین ‌شد.

۳۱ خدا از دیدن ‌تمام کارهایی که انجام شده بود، بسیار خشنود گشت . شب گذشت و صبح ‌فرا رسید. این بود روز ششم .

ترجمه شریفGo to top