مگر نمی دانید که در مسابقه دو، اگر چه همۀ شرکت کنند گان میدوند، ولی فقط یک نفر جایزه می گیرد؟ شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود.

اول قرنتیان باب ۹: ۲۴