عید قیام بر همگان مبارک

 

چه زیبا و دلپسند است که مؤمنین با اتّحاد دور هم جمع شوند.

مزامیر باب ۱۳۳: ۱