ای سا‌کنان زمین، با شادی برای خداوند سرود بخوانید، با سرودهای خود و آواز شادی او را بپرستید.

مزامیر باب ۹۸: ۴