خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگها می فرستم . شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر، بی آزار باشید.

انجیل متی باب ۱۰: ۱۶