خداوند عادل است و نیکوکاران را دوست می دارد و درستکاران در پیشگاه او خواهند زیست.

مزامیر باب ۱۱: ۷