ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بحسب ارادۀ او خوانده شده اند با هم درکارند

رومیان باب ۸: ۲۸