اما به شما که سخن مرا می شنوید می گویم: به دشمنان خود محبت نمائید، به آنانیکه از شما متنفرند نیکی کنید.

انجیل لوقا باب ۶: ۲۷