برای هر چیزی که در دنیا اتّفاق می افتد، زمان معیّنی وجود دارد. ۲ زمانی برای تولّد، زمانی برای مردن، زمانی برای کاشتن، زمانی برای درو کردن،

جامعه باب ۳: ۱-۲