زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید . پس بدنهای خود را برای جلال خدا بکار ببرید.

اول قرنتیان باب ۶: ۲۰