هر که جان در بدن دارد خداوند را ستایش کند. خداوند را سپاس باد!

مزامیر باب ۱۵۰: ۶