آیا نمی دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند بشما بخشیده است و در شما ساکن است ؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید.

اول قرنتیان باب ۶: ۱۹