و هر چه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت.

انجیل متی باب ۲۱: ۲۲