امّا فروتنان مالک زمین می شوند و از برکات آن بهره مند خواهند گردید.

مزامیر باب ۳۷: ۱۱