زیرا محبّت خداوند پایدار و رحمت او بی پایان است. ۲۳ آنها هر صبح تازه می باشند و وفاداری او عظیم می باشد.

مراثی ارمیا باب ۳: ۲۲