برنامه مطالعه کتاب مقدس

2 پادشاهان فصل 1 ایوب فصل 25 هوشع فصل 4

دوم پادشاهان باب ۱

سرزنش اخزیا توسط ایلیا

۱ پس از مرگ اخاب، قوم موآب علیه اسرائیل شورش کرد.

۲ اخزیا از ایوان طبقه بالای کاخ خود افتاده و زخمی شده بود. پس چند نفر را نزد بعل زبوب، خدای عقرون شهری در فلسطین فرستاد و گفت بروید و از او بپرسید که آیا من از این مرض شفا می یابم یا نه؟

۳ امّا فرشته خداوند به ایلیای تشبی گفت: «برخیز و به ملاقات قاصدان پادشاه سامره برو و به آنها بگو که چرا نزد بعل زبوب می روند و از او راهنمایی می خواهند. آیا فکر می کنید که در اسرائیل خدایی وجود ندارد؟

۴ پس اکنون خداوند می فرماید: تو بستری را که به آن رفته ای ترک نخواهی کرد و حتماً خواهی مرد.» پس ایلیا رفت و به آنها خبر داد.

۵ قاصدان نزد پادشاه بازگشتند و پادشاه از آنها پرسید: «چرا بازگشتید؟»

۶ آنها جواب دادند: «در بین راه مردی را ملاقات کردیم و او به ما گفت: بازگردید و به پادشاه خود که شما را فرستاده است بگویید که خداوند می فرماید: آیا در اسرائیل خدایی نیست که تو از بعل زبوب، خدای عقرون راهنمایی می خواهی؟ پس از بستر بیماری برنمی خیزی و حتماً می میری.»

۷ پادشاه پرسید: «او چگونه شخصی بود؟»

۸ آنها جواب دادند: «او ردایی پوستین پوشیده بود و کمربندی چرمی به ‌کمر داشت.» پادشاه گفت: «او ایلیای تشبی است.»

۹ آنگاه پادشاه سرداری را با پنجاه نفر از سپاهیانش نزد ایلیا فرستاد. او به راه افتاد و ایلیا را دید که بر تپّه ای نشسته است و به او گفت: «ای مرد خدا، پادشاه امر کرده است که نزد او بروی.»

۱۰ ایلیا در جواب سردار گفت: «اگر من مرد خدا هستم، پس آتشی از آسمان فرود آید و تو را با پنجاه نفر همراهانت نابود کند.» ناگهان آتشی از آسمان فرود آمد و آن سردار و سپاهیانش را هلاک کرد.

۱۱ پادشاه بار دیگر سرداری را با پنجاه نفر پیش ایلیا فرستاد. او رفت و به ایلیا گفت: «ای مرد خدا، پادشاه امر کرده است که فوراً نزد او بروی.»

۱۲ ایلیا گفت: «اگر من مرد خدا هستم، پس آتشی از آسمان فرود آید و تو را با پنجاه نفر سپاهیانت از بین ببرد.» ناگهان آتشی از جانب خداوند پایین آمد و او را با همراهانش نابود کرد.

۱۳ پادشاه بار سوم سرداری را با پنجاه نفر نزد ایلیا فرستاد. سردار رفت و در برابر ایلیا زانو زد و با زاری گفت: «ای مرد خدا، از تو تمنّا می کنم که به من و همراهانم رحم کنی.

۱۴ آن دو سرداری که با سپاهیان خود پیشتر از من به حضور تو آمدند، با آتش آسمانی هلاک شدند، امّا بر ما رحم داشته باش.»

۱۵ آنگاه فرشته خداوند آمد و به ایلیا گفت: «همراه او برو و نترس.» پس ایلیا برخاست و با او نزد پادشاه رفت

۱۶ و به او گفت: «خداوند می فرماید که تو قاصدانت را پیش بعل زبوب، خدای عقرون فرستادی و فکر کردی که خدایی در اسرائیل وجود ندارد، بنا بر این از بستر بیماری زنده برنمی خیزی و حتماً می میری.»

مرگ اخزیا

۱۷ پس او مطابق کلام خدا، که توسط ایلیا گفته شده بود، مرد و برادرش یهورام پادشاه اسرائیل شد، زیرا اخزیا پسری نداشت. شروع سلطنت او در سال دوم سلطنت یهورام، پسر یهوشافاط، پادشاه یهودا بود.

۱۸ بقیّه وقایع دوران سلطنت اخزیا و کارهای او، در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.

 

ایوب باب ۲۶

ایوب:

۱ شما چه مددکاران خوبی

۲ برای منِ مسکین و بیچاره هستید!

۳ و با پندهای عالی و گفتار حکیمانه مرا متوجّه حماقتم ساختید!

۴ چه کسی به این سخنان شما گوش می دهد و چه کسی این حرفها را به شما الهام کرده است؟

۵ ارواح مردگان، آبها و موجوداتی که در آنها زندگی می کنند، در حضور خدا می لرزند.

۶ در دنیای مردگان، همه چیز برای او آشکار است و هیچ چیزی از نظر او پوشیده نیست.

۷ خدا آسمان را در فضا پهن کرد و زمین را بی ستون، معلّق نگه داشته است.

۸ او ابرها را از آب پُر می سازد و ابرها از سنگینی آن نمی شکافد.

۹ روی ماهِ بدر را با ابر می پوشاند و از نظرها پنهان می کند.

۱۰ او افق را بر روی اقیانوسها کشید و با آن تاریکی را از روشنایی جدا کرد.

۱۱ وقتی او تهدید می کند، ستونهایی که آسمان را نگه می دارند می لرزند و به ارتعاش درمی آیند.

۱۲ با قدرت خود، دریای متلاطم را آرام می سازد و با حکمت خود، هیولای دریایی را رام می کند.

۱۳ روح او آسمانها را زینت داده است و دست او مار تیزرو را هلاک کرده است.

۱۴ اینها فقط قسمتی از کارهای بزرگ اوست؛ ما فقط زمزمه ای شنیده ایم. چه کسی می تواند، در برابر قدرت عظیم او بایستد.»

 

هوشع باب ۴

  اتهام خداوند علیه بنی اسرائیل

 ۱ ای بنی اسرائیل، به کلام خداوند گوش بدهید. خداوند ساکنان این سرزمین را محاکمه می کند، زیرا در آنجا وفاداری، صداقت و خدا شناسی وجود ندارد.

 ۲ بلکه نفرین، دروغ گویی، آدم کشی، دزدی، زناکاری و خونریزی وجود دارد.

 ۳ بنا بر این زمین خشک خواهد شد و همه ساکنان آن همراه با حیوانات وحشی، مرغان هوا و حتّی ماهیان دریا از بین خواهند رفت.

  اتهام خداوند علیه کاهنان

 ۴ خداوند می فرماید: «هیچ کس نباید دیگری را سرزنش کند و او را گناهکار بداند. ای کاهنان، من شما را متّهم می کنم

 ۵ شب و روز مرتکب خطا و لغزش می شوید. انبیا هم بهتر از شما نیستند. من مادرتان، اسرائیل را نابود می کنم.

 ۶ قوم من به خاطر اینکه مرا نمی شناسند، هلاک می شود. شما ای کاهنان نخواستید که مرا بشناسید و تعالیم مرا رد کردید، پس من هم شما را طرد می کنم و پسران شما را به عنوان کاهن نخواهم شناخت.

 ۷ «هرچقدر تعداد شما زیادتر شد، گناهان شما هم نسبت به من زیادتر شد. پس من هم جلال شما را به ننگ تبدیل می کنم.

 ۸ کاهنان از گناهان مردم برای منفعت شخصی خود استفاده می کنند و بنا بر این مردم را به گناه کردن تشویق می نمایند،

 ۹ پس هم کاهنان و هم مردم را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد.

 ۱۰ خواهید خورد، امّا سیر نخواهید شد؛ الهه باروری را پرستش خواهید کرد، امّا به تعدادتان افزوده نخواهد شد، زیرا مرا که خدای شما هستم، ترک کرده بُتها را پرستش می ‌کنید.

  خدا بت پرستی را محکوم می کند

 ۱۱ «زنا، شراب کهنه و نو، عقل قوم مرا از بین برده است.

 ۱۲ آنها از یک تکه چوب بی جان راهنمایی می طلبند و از عصای چوبی می خواهند که از آینده به آنها خبر بدهد. دلبستگی به زناکاری، آنها را گمراه کرده است. بنا بر این، نسبت به خدای خود خیانت کرده و به دنبال خدایان دیگر رفته اند.

 ۱۳ بر روی کوه ها و بالای تپّه ها قربانی می کنند و در زیر درخت بلوط و هر نوع درخت دیگری که سایه خوبی داشته باشد، بُخور می سوزانند. «در نتیجه دخترانتان به فاحشه گری و عروسانتان به زناکاری کشیده می شوند.

 ۱۴ امّا من دختران و عروسانتان را به خاطر کارهایشان مجازات نمی کنم، زیرا خود شما مردها با فاحشه های پرستشگاه ها به جاهای خلوت می روید و به اتّفاق آنها برای بُتها قربانی می کنید. مردم نادان از بین خواهند رفت.

 ۱۵ «اگرچه مردم اسرائیل زنا می کنند، امّا ای یهودا، تو مرتکب چنین گناهی نشو. برای پرستش به جلجال و یا بیت آون نرو و به نام خدای زنده سوگند نخور.

 ۱۶ مردم اسرائیل مانند گوساله سرکش هستند، خداوند چگونه آنها را به چراگاه های سرسبز ببرد؟

 ۱۷ افرایم دلبسته بُتها شده است، پس او را تنها به حال خود بگذار.

 ۱۸ آنها بعد از آنکه شراب می نوشند، برای ارضای شهوت به دنبال ‌فاحشه ها می روند. آنها رسوایی را بر عزّت و شرافت ترجیح می دهند.

 ۱۹ بادی شدید آنها را خواهد برد و به خاطر قربانی هایی که برای بُتها کرده اند، رسوا خواهند شد.

Go to top