برنامه مطالعه کتاب مقدس

تثنیه فصل 28 اشعیا فصل 64 کولسیان فصل 2

تثنیه باب ۲۸

برکات برای مطیعان

۱ «اگر از خداوند خدایتان پیروی کنید و با دقّت فرمانهای او را که امروز به شما می دهم انجام دهید، خداوند خدایتان شما را بالاتر از تمام ملّتهای جهان خواهد نشاند.

۲ اگر از خداوند خدایتان اطاعت کنید تمام این برکات به شما خواهد رسید و شما را فرا خواهد گرفت.

۳ «خداوند شهرها و کشتزارهایتان را برکت خواهد داد.

۴ «خداوند با فرزندان زیاد و با محصولات فراوان و گاو و گوسفند زیاد شما را برکت خواهد داد.

۵ «سفره و ظرف خمیر شما را برکت خواهد داد.

۶ «هنگامی که وارد می شوید برکت خواهید گرفت و هنگامی که خارج می شوید برکت خواهید گرفت.

۷ «خداوند دشمنانی را که علیه شما برخاسته اند شکست خواهد داد. آنها از یک جهت به شما حمله می کنند و از هفت جهت خواهند گریخت.

۸ «خداوند خدایتان تمام کارهای دستتان را برکت می دهد، انبارهایتان را پر از غلّه می کند؛ در سرزمینی که به شما می بخشد به شما برکت می دهد.

۹ «اگر شما از احکام خداوند خدایتان اطاعت کنید و در راه او قدم بردارید، او نیز شما را طبق وعد‌ه ای که داده است، قوم خاص خود می سازد.

۱۰ تمام اقوام روی زمین وقتی ببینند که شما قوم برگزیده خداوند هستید، از شما می ترسند.

۱۱ خداوند در سرزمینی که به اجدادتان وعده داده است، شما را سعادتمند می سازد، فرزندان زیاد، رمه و گلّه بسیار و محصولات فراوان به شما می بخشد.

۱۲ خداوند دریچه های آسمان را باز می کند و باران را در موسمش برای شما می فرستد. در همه کارهایتان به شما برکت می دهد. شما به بسیاری از اقوام قرض می دهید، امّا وام نخواهید گرفت.

۱۳ اگر با دقّت از تمام قوانینی که امروز به شما می دهم پیروی کنید، خداوند خدایتان شما را رهبر ملّتها خواهد کرد و نه پیرو آنها و شما همیشه سعادتمند خواهید بود و هرگز نخواهید افتاد.

۱۴ امّا شما هرگز نباید به هیچ وجه از آنها سرپیچی کنید و یا خدایان دیگر را پرستش و خدمت نمایید.

نتایج سرپیچی کردن

۱۵ «اگر از خداوند خدایتان سرپیچی کنید و با دقّت از تمام قوانینی که امروز به شما می دهم پیروی نکنید، به این لعنت ها گرفتار می شوید:

۱۶ «خداوند شهر و کشتزارتان را لعنت می کند.

۱۷ «سفره و خمیرتان را لعنت می کند.

۱۸ «فرزندان، محصولات و رمه و گلّه تان را لعنت می کند.

۱۹ «هنگامی که وارد می شوید، لعنت خواهید شد و هنگامی که خارج می شوید، لعنت خواهید شد.

۲۰ «اگر شرارت کنید و از خداوند روی گردان شوید، او شما را به مصیبت، پریشانی و ناکامی گرفتار می سازد تا بزودی از بین بروید و نابود شوید.

۲۱ خداوند امراض پی در‌پی می فرستد تا شما را در آن سرزمینی که وارد می شوید، بکلّی محو سازد.

۲۲ خداوند شما را دچار بیماریهای عفونی، تورّم و تب خواهد کرد. او خشکسالی و بادهای سوزنده خواهد فرستاد تا محصولتان را نابود کنند. این بلاها تا زمانی که شما بمیرید، باقی خواهند ماند.

۲۳ باران از آسمان نمی بارد و زمینِ زیر پایتان مثل آهن، خشک می شود.

۲۴ به جای باران، خداوند توفان خاک و توفان شن می فرستد تا شما را هلاک کند.

۲۵ «خداوند دشمنانتان را بر شما پیروز خواهد کرد. شما از یک جهت به آنها حمله می کنید ولی از هفت جهت خواهید گریخت. همه مردم روی زمین با دیدن آنچه بر شما واقع شده است، هراسان خواهند شد.

۲۶ اجساد شما خوراک مرغان هوا و حیوانات وحشی خواهد شد و کسی نخواهد بود تا آنها را بترساند و دور کند.

۲۷ خداوند شما را به همان دُمَلی که بر مصریان فرستاد، دچار خواهد کرد. او بدنهای شما را پر از زخم خواهد کرد و شما خارش خواهید گرفت، امّا درمانی برایتان نخواهد بود.

۲۸ خداوند شما را به دیوانگی، کوری و پریشانی فکر دچار خواهد کرد.

۲۹ در روز روشن مانند نابینایی که در تاریکی راه خود را جستجو می کند، راه خواهید رفت و در تمام کارهای خود سعادتمند نخواهید شد و دایماً مورد ظلم مردم قرار خواهید گرفت و چپاول می شوید و هیچ کس به شما کمک نخواهد کرد.

۳۰ «نامزدتان زن شخص دیگری می شود و در خانه ای که می سازید، کس دیگری زندگی می کند تاکستانی را که غرس می کنید، میوه اش را نمی چشید.

۳۱ گاوهایتان را در پیش چشمان شما سر می برند، امّا شما از گوشت آن نمی خورید. الاغهایتان را از پیش روی شما می دزدند و آنها را دیگر به دست نمی آورید. گوسفندتان به دشمنانتان داده می شوند و کسی به دادتان نمی رسد.

۳۲ پسران و دختران شما را به بردگی به بیگانگان خواهند داد و هر روز چشم انتظار بازگشت فرزندان خود خواهید بود، ولی کاری نمی توانید بکنید.

۳۳ ملّتی بیگانه، ‌محصولاتی را که با کار سخت به دست آورده اید، خواهند خورد و شما دایماً مورد ظلم و خشونت واقع خواهید شد.

۳۴ و با دیدن وضع ناگوار اطراف خود، دیوانه می شوید.

۳۵ خداوند شما را از سر تا پا به دُمَل های بی درمان دچار می سازد.

۳۶ «خداوند شما و پادشاه برگزیده شما را نزد قومی که نه شما و نه اجدادتان می شناختند، خواهد برد و در آنجا خدایانی را که از چوب و سنگ ساخته شده اند، خدمت خواهید کرد.

۳۷ در سرزمین های که خداوند شما را پراکنده خواهد کرد، مردم از سرنوشت شما تعجّب خواهند نمود، آنها شما را مسخره می کنند و به شما خواهند خندید.

۳۸ «بذر فراوان خواهید کاشت و اندک درو خواهید کرد، زیرا ملخ محصول شما را خواهد خورد.

۳۹ تاکستان غرس می کنید و از آن مراقبت می نمایید، امّا شراب آن را نمی نوشید و انگور آن را نمی چینید، زیرا تاکها را کرم می خورد.

۴۰ درختان زیتون در همه جا می رویند، امّا از روغن آنها استفاده نمی کنید، چرا که میوه آنها پیش از رسیدن می ریزند.

۴۱ صاحب پسران و دختران می شوید، ولی آنها با شما نمی مانند، زیرا آنها به اسارت برده می شوند.

۴۲ تمام درختان و محصولات زمین شما خوراک ملخها می شوند.

۴۳ «بیگانگانی که در سرزمین شما زندگی می کنند، نیرومند و شما ضعیف خواهید شد.

۴۴ آنها به شما وام خواهند داد امّا شما به آنها وام نخواهید داد. در انتها آنها رهبر شما و شما پیرو آنها خواهید بود.

۴۵ «تمامی ‌این لعنت ها به دنبال شما خواهند بود و شما را فرا خواهند گرفت و به آنها دچار خواهید گشت تا هلاک شوید، زیرا شما از خداوند خدایتان پیروی نکردید و فرمانها و احکام او را که به شما داد، بجا نیاوردید.

۴۶ همه این مصیبت ها نشانه و شگفتی ابدی برای شما و فرزندانتان خواهد بود.

۴۷ خداوند شما را همه گونه برکت داد، امّا شما او را با شادمانی و دلخوشی خدمت نکردید.

۴۸ بنا بر این دشمنانی را که خداوند، علیه شما خواهد فرستاد، خدمت خواهید کرد. شما گرسنه، تشنه و عریان، نیازمند به همه چیز خواهید بود. خداوند یوغ آهنین تا دَم مرگ، بازگردنتان خواهد نهاد.

۴۹ خداوند قومی را که زبان ایشان را نمی دانید از آن سوی دنیا مانند عقاب بر سر شما فرود می آورد.

۵۰ آنها مردمانی سنگدل خواهند بود که به پیر و جوان رحم نخواهند کرد.

۵۱ ایشان غلّه و رمه شما را خواهند خورد و شما از گرسنگی می میرید. ایشان برای شما هیچ غلّه، شراب، روغن زیتون و گاو و گوسفند باقی نخواهند گذاشت و شما خواهید مرد.

۵۲ ایشان همه شهرهای شما را محاصره خواهند کرد تا دیوارهای بلند و مستحکمی را که به آن توکّل دارید، در تمام سرزمین فرو ریزند و آنها شما را در تمام شهرهای سرزمینی که خداوند خدایتان به شما داده است، محاصره خواهند کرد.

۵۳ «هنگام محاصره از ناچاری گوشت پسران و دختران خود را که خداوند به شما داده است، می خورید.

۵۴ نجیب ترین و رحیم ترین مرد، آن قدر درمانده می شود که حتّی به برادر، زن و فرزندان خود که هنوز زنده هستند، رحم نمی کند.

۵۵ او از گوشتی که می خورد، یعنی از گوشت فرزندان خود، به برادر و زن خود نمی دهد. زیرا در محاصره و تنگی ای که گرفتار شده است، غذای دیگری باقی نخواهد ماند.

۵۶ حتّی نجیب ترین و دلرحمترین زن که به خاطر ثروتمندی هرگز به جایی پیاده نرفته بود، همان طور رفتار خواهد کرد. وقتی دشمنان، شهر را محاصره کنند، حاضر نمی شود که از خوراک خود به شوهر و فرزندان خود بدهد.

۵۷ او از ناچاری و کمبود غذا، کودک نوزاد و جفت نوزاد را پنهان خواهد کرد تا دور از چشم دیگران، مخفیانه و به تنهایی بخورد.

۵۸ «اگر شما به دقّت از هر کلمه شریعت که در این کتاب نوشته شده است، پیروی نکنید و از نام پرجلال و با هیبت خداوند خدایتان نترسید،

۵۹ آنگاه خداوند شما و فرزندانتان را به بلاهای ترسناک و مرضهای مُزمن و بی ‌درمان دچار می سازد.

۶۰ خداوند بار دیگر شما را به تمام بیماریهای وحشتناکی که در مصر تجربه کردید، گرفتار خواهد کرد و شما هرگز بهبود نخواهید یافت.

۶۱ او همچنین شما را به همه بیماریها و مرضهای واگیرداری که در کتاب قوانین و آموزش خداوند به آنها اشاره نشده است، دچار خواهد کرد و شما نابود خواهید شد.

۶۲ گرچه تعداد شما به اندازه ستارگان آسمان بی شمار شده است، ولی فقط تعداد کمی از شما باقی خواهند ماند؛ زیرا شما از خداوند خدایتان پیروی نکردید.

۶۳ همانطور که خداوند از کامیابی و کثیر شدن شما خرسند گردید، به همانگونه با از بین بردن و نابودی شما نیز، خرسند خواهد گشت. شما از سرزمینی که در شرف تصرّف آن هستید، آواره خواهید شد.

۶۴ «خداوند شما را در بین همه ملّتها در سراسر جهان پراکنده خواهد کرد و در آنجا خدایان چوبی و سنگی را خدمت خواهید کرد؛ خدایانی که شما و نیاکانتان هرگز پرستش نکرده بودید.

۶۵ در هیچ کجا آرامش نخواهید یافت، هیچ مکانی را خانه نخواهید نامید، خداوند شما را پر از نگرانی، ناامیدی و بیچارگی خواهد ساخت.

۶۶ زندگی شما همواره در خطر خواهد بود. شب و روز، شما وحشت زده خواهید بود. شما همیشه با ترس از مرگ خواهید زیست.

۶۷ قلبهای شما با وحشت از آنچه که می بینید خواهد تپید. هر بامداد، آرزوی شامگاه و هر شامگاه، آرزوی بامداد را خواهید کرد.

۶۸ خداوند شما را با کشتی به مصر خواهد فرستاد، هرچند قبلا گفته بود شما هرگز دیگر به آنجا نخواهید رفت. آنجا شما تلاش خواهید کرد، خود را به دشمنانتان به بردگی بفروشید، امّا کسی شما را نخواهد خرید.»

اشعیا باب ۶۴

  ۱ چرا آسمان را نمی شکافی و نزول نمی کنی؟ کوه ها از دیدن تو از ترس بر خود خواهند لرزید.

 ۲ آنها مثل آبی که بر روی آتشی داغ می جوشد، در تب و تاب خواهند بود. ای خداوند بیا و قدرت خود را به دشمنانت آشکار ساز، و بگذار ملّتها در حضور تو از ترس بلرزند.

 ۳ زمانی آمده بودی و کارهای شگفت انگیزی انجام می دادی که ما انتظار آنها را نداشتیم، کوه ها تو را دیدند و از ترس لرزیدند

 ۴ هیچ وقت کسی خداوندی مثل تو را ندیده و درباره کارهایی که تو -‌برای آنهایی که به تو امید دارند- انجام داده ای چیزی نشنیده است.

 ۵ تو کسانی را که کارهای درست را با خوشی انجام می دهند و به یاد می آوردند که تو می خواهی چگونه زندگی کنند، به حضور می پذیری. تو نسبت به ما خشمگین بودی ولی ما از گناه دست برنداشتیم. علیرغم غضب تو ما از همان زمانهای قدیم به خطاهای خود ادامه داده ایم.

 ۶ ما همه گناهکاریم، و حتّی بهترین کارهای ما سرتاسر ناپاک است. به خاطر گناهانمان، ما مانند برگهای پژمرده ای هستیم که باد آنها را پراکنده می کند.

 ۷ کسی برای دعا به حضور تو نمی ‌آید و هیچ کس از تو کمک نمی خواهد. تو خود را از ما مخفی، و ما را به خاطر گناهانمان ترک کرده ای.

 ۸ امّا تو ای خداوند، پدر ما هستی. ما مثل گِل و تو مانند کوزه گر هستی. تو ما را آفریده ای،

 ۹ پس دیگر نسبت به ما خشمگین مباش و گناهان ما را به خاطر نیاور. ما قوم تو هستیم، برما رحم کن.

 ۱۰ شهرهای مقدّس تو مثل بیابان شده اند، اورشلیم ویران و متروک،

 ۱۱ و معبد بزرگ ما -‌مکان مقدّس و زیبایی که اجداد ما تو را در آن ستایش می کردند- در آتش سوخته و تمام مکانهای محبوب ما ویران شده اند.

 ۱۲ خداوندا، آیا در برابر تمام این چیزها باز هم ساکت خواهی بود؟ آیا کاری نمی کنی که ما بیشتر از طاقتمان رنج نکشیم؟

 

کولسیان باب ۲

  ۱ می خواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران « لاودیکیه » و برای همۀ آنانیکه تا بحال روی مرا ندیده اند زحمت کشیدم،

 ۲ تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت بدست می آید به هره مند شوند و از این راه به حقیقت پنهان خدا که خود مسیح است پی خواهند برد.

 ۳ تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است .

 ۴ این را می گویم مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد ،

 ۵ زیرا اگرچه جسمأ غایب هستم در روح حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و از ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم.

  زندگی کامل در مسیح

 ۶ پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید.

 ۷ در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همانگونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.

 ۸ مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه ای که متکی به سنتهای انسانی و عقاید بچگانۀ این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست،

 ۹ زیرا اولوهیت بطور کامل در مسیح مجسم شد

 ۱۰ و شما نیز بوسیلۀ اتحاد با او که مافوق همۀ قدرتها و ریاست هاست کامل شده اید.

 ۱۱ شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید ـ ختنه ای که به دست انسان صورت نگرفته است بلکه بوسیلۀ ختنۀ مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید

 ۱۲ وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود بوسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید ، با او قیام کردید.

 ۱۳ خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همۀ گناهان مارا بخشیده است.

 ۱۴ او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد.

 ۱۵ مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت های آسمانی و فرمان روایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت.

 ۱۶ بنابراین در مورد خوراک یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید.

 ۱۷ این چیزها فقط سایۀ آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است.

 ۱۸ نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از ربودن تاج پیروزی باز دارد ، زیرا چنین شخصی باتکاء رویاهائیکه دیده است و بخاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود.

 ۱۹ این قبیل اشخاص رابطۀ خود را با سر یعنی با مسیح قطع کرده اند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به توسط مفاصل و رشته ها به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند.

  زندگی جدید در مسیح

 ۲۰ وقتی شما با مسیح مردید با عقاید بچگانۀ این جهان قطع رابطه کرده اید. پس چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز به دنیا بستگی دارید ؟ چرا مطیع مقرراتی از قبیل :

 ۲۱ « این را لمس نکن ، به آن لب نزن و به این دست نزن » می شوید ؟!

 ۲۲ این ها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط قوانین و تعلیمات انسان است !

 ۲۳ البته این اعمال در عبادتهائی که آنها برخود تحمیل کرده اند و فروتنی و ریاضت کشی ، ظاهرأ معقول بنظر می رسد ، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند!

Go to top