برنامه مطالعه کتاب مقدس

اعداد فصل 34 اشعیا فصل 34 دوم قرنتیان فصل 1

اعداد باب ۳۴

مرزهای سرزمین کنعان

۱ خداوند به موسی فرمود،

۲ که به قوم اسرائیل این چنین دستور بدهد: «هنگامی که به سرزمین کنعان، که من آن را به شما می دهم، داخل شدید، مرزهای شما از این قرار خواهد بود:

۳ قسمت جنوبی آن از بیابان صین در امتداد مرز اَدوم خواهد بود. مرز جنوبی آن از دریای مُرده در شرق شروع شده،

۴ به طرف جنوب از گردنه عقربها، به سوی بیابان صین ادامه می یابد. دورترین نقطه مرز جنوبی، قادش برنیع می باشد. از آنجا به طرف حصرادار و عصمون

۵ و از آنجا تا وادیی در مرز مصر پیش رفته، به دریای مدیترانه ختم می شود.

۶ «مرز غربی شما، سواحل دریای مدیترانه می باشد.

۷ «قسمت شمالی از دریای مدیترانه شروع شده، به طرف مشرق تا کوه هور می رسد

۸ و از آنجا تا گذرگاه حمات ادامه یافته

۹ و از صدد و زفرون عبور کرده، انتهای آن حصر عینان است.

۱۰ «مرز شرقی شما، از حصر عینان شروع شده تا شفام می رسد.

۱۱ بعد به طرف جنوب به ربله، در سمت شرقی عین ادامه می یابد. از آنجا ادامه یافته، به طرف جنوب و بعد به جانب غرب ادامه داشته تا دورترین نقطه جنوبی دریاچه جلیل می رسد.

۱۲ سپس در امتداد رود اردن، به دریای مرده ختم می شود. «این مرزهای چهارگانه شماست.»

۱۳ موسی به قوم اسرائیل گفت: «این سرزمینی است که شما به قید قرعه به دست می آورید و طبق فرمان خداوند بین نُه و نیم طایفه تقسیم شود

۱۴ سهم طایفه های رئوبین و جاد و نصف طایفه منسی در سمت شرقی رود اردن

۱۵ و در مقابل شهر اریحا تعیین شده است.»

اشخاصی که مامور تقسیمات زمین شدند

۱۶ خداوند به موسی فرمود:

۱۷ «العازار کاهن و یوشع، پسر نون

۱۸ و همچنین یک رهبر از هر طایفه تعیین شوند تا زمین را بین طایفه های اسرائیل تقسیم کنند.»

۱۹ نامهای آنها به شرح زیر می باشد: از طایفه یهودا، کالیب، پسر یفنه،

۲۰ از طایفه شمعون، شموئیل، پسر عمیهود،

۲۱ از طایفه بنیامین، الیداد، پسر کسلون،

۲۲ از طایفه دان، بُقی، پسر یُجلی،

۲۳ از طایفه منسی، حنیئیل، پسر ایفود،

۲۴ از طایفه افرایم، قموئیل، پسر شفطان،

۲۵ از طایفه زبولون،الیصافان، پسر فرناک،

۲۶ از طایفه یساکار، فلطیئیل، پسر عزان،

۲۷ از طایفه اشیر، اخیهود، پسر شلومی،

۲۸ از طایفه نفتالی، فدهئیل، پسر عمیهود.

۲۹ اینها نام کسانی بود که خداوند مأمور کرد تا بر کار تقسیم زمین، بین طایفه های اسرائیل، نظارت کنند.

 

اشعیا باب ۳۴

  خداوند دشمنانش را مجازات می کند

 ۱ ای مردم تمامی جهان بیایید! جمع شوید و گوش دهید. تمام زمین و هرکس که در روی زمین زندگی می کند، بیاید و بشنود.

 ۲ خداوند نسبت به تمام ملّتها و ارتش ‌های آنها خشمگین است. او آنها را به مرگ و نابودی محکوم کرده است.

 ۳ اجساد آنها دفن نخواهد شد. آن اجساد می مانند تا بپوسند و مُتعفّن شوند، و کوه ها از خون، سرخ فام خواهند بود.

 ۴ خورشید و ماه و ستارگان به گرد و خاک مُبدّل خواهند شد. مثل طوماری که بپیچند، آسمان هم همان طور ناپدید خواهد شد، و ستارگان مانند برگهای یک تاک یا درخت انجیر بر زمین خواهند ریخت.

 ۵ خداوند شمشیر خود را در آسمان کشیده و آماده ضربه زدن به اَدوم -‌به مردمی که محکوم به نابودی شده اند- می باشد.

 ۶ شمشیر خداوند به خون و چربی آنها، که مثل خون و چربی گوسفندان و بُزهای قربانی شده می باشد، آغشته شده است. خداوند در شهر بُصره قربانی خواهد گذرانید. او کشت و کشتار بزرگی در سرزمین اَدوم خواهد کرد.

 ۷ مردم مثل گاو و گوساله قربانی خواهند افتاد و زمین، از خون قرمز و از چربی پوشیده است.

 ۸ این زمانی است که خداوند صهیون را نجات و دشمنانش را شکست خواهد داد.

 ۹ وادیهای اَدوم به قیر و خاک آن به گوگرد مبدّل خواهد شد. تمام سرزمین مثل قیر خواهد سوخت.

 ۱۰ روز و شب می سوزد و برای همیشه از آن دود برمی خیزد. آن سرزمین برای زمان متمادی بایر و بی مصرف خواهد بود و کسی از آن عبور نخواهد کرد

 ۱۱ و لانه جغدها و کلاغها خواهد شد. خداوند باز هم آن را بایر و بی مصرف خواهد کرد و به صورت قبل از خلقت در‌می آورد.

 ۱۲ دیگر پادشاهی نخواهد بود که بر آن کشور حکومت کند، و رهبرانشان همه رفته اند.

 ۱۳ خار و خلنگ در تمام کاخها و شهرهای حصاردارش خواهد رویید و جغد و شغال در آن زندگی خواهند کرد.

 ۱۴ حیوانات وحشی در آنجا خواهند گشت و بُزهای وحشی یکدیگر را صدا می زنند و هیولای شب به آنجا می رود تا جایی برای استراحت پیدا کند.

 ۱۵ جغدها لانه های خود را می سازند، تخم می گذارند، بچّه دار می شوند و در آنجا از بچّه های خود نگهداری می کنند. لاشخورها یکی پس از دیگری به آنجا خواهند رفت.

 ۱۶ کتاب خداوند را درباره موجودات زنده بجویید و بخوانید و ببینید که چه می گوید. هیچ یک از این مخلوقات گُم نخواهد شد و هیچ یک بدون جفت نخواهد بود، این فرمان خداوند است. او خودش آنها را جمع می کند.

 ۱۷ خداوند است که زمین را بین آنها تقسیم می کند و به هر یک از آنها سهمی می دهد. آنها برروی این زمین زمانهای متمادی زندگی می کنند و زمین، برای همیشه متعلّق به آنان خواهد بود.

 

دوم قرنتیان باب ۱

  مقدمه

 ۱ ازطرف پولس که به ارادۀ خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتاوس به کلیسای خدا در شهر قرنتس و تمام مقدسین مقیم یونان تقدیم می شود.

 ۲ پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند ، به شما فیض و آرامش عطا فرماید.

  شکرگزاری پولس

 ۳ سپاس برخدا ، پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است.

 ۴ او ما را در تمام سختی ها و زحمتهای ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود کسانی را که به انواع سختی ها گرفتار هستند آسودگی بخشیم.

 ۵ همان گونه که ما در رنج های بسیار مسیح سهیم هستیم ، بوسیله مسیح در آسایش فراوان او نیز شریک هستیم.

 ۶ اگر زحمات و سختی ها نصیب ما می شود بخاطر آسودگی و نجات شماست و اگر آسایش در انتظار ماست این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد ، یعنی وقتی شما هم مثل ما متحمل رنج و زحمت می شوید پر حوصله و با تحمل باشید.

 ۷ امید ما به شما هرگز متزلزل نمی شود ، زیرا می دانیم چنانکه در رنجهای ما سهیم هستید در آسایش ما نیز سهمی خواهید داشت.

 ۸ ما نمی خواهیم از زحماتیکه در استان آسیا برای ما پیش آمد بی خبر باشید . بارهائی که بدوش ما گذاشته شد آنقدر گران و سنگین بود که امید خود را به زندگی از دست دادیم.

 ۹ احساس می کردیم که حکم اعدام ما صادر شده بود. چنین اتفاقی افتاد تا به خدائی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم ، نه به خودمان.

 ۱۰ خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی رهانید و امید ما بازهم به اوست که بار دیگر ما را رهائی بخشد.

 ۱۱ شما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری کنید تا وقتی عدۀ بسیاری برکاتی را که خدا به ما داده است ببینند ، آنگاه عدۀ بیشتری بخاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت.

  تغییر نقشۀ پولس

 ۱۲ افتخارما این است و وجدان ما نیز گواه است که در مناسبات خود با مردم این جهان و مخصوصأ با شما با خلوص نیت و بی ریائی خدائی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم ، نه به فلسفه دنیوی .

 ۱۳ در آنچه نوشتیم مقصود ما همان است که شما می خوانید و می فهمید.

 ۱۴ و امیدواریم شما همانطور که ما را تا حدی می شناسید این چیزها را نیز کاملا بفهمید تا سرانجام در روز عیسی خداوند چنانکه ما به شما افتخار می کنیم شما نیز به ما افتخار کنید.

 ۱۵ با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم قبل از همه از شما دیدن کنم تا برکاتی مضاعف بشما برسانم ،

 ۱۶ یعنی می خواستم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در مراجعت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک شما ، راه یهودیه را در پیش بگیرم.

 ۱۷ آیا این تصمیم من نشان می دهد که دچار تردید شده ام ؟ آیا من هم در نقشه های خود مثل افراد این جهان به اقتضای زمان ، بلی یا خیر می گویم؟

 ۱۸ همانگونه که سخنان خدا قابل اعتماد است ، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی باشد.

 ۱۹ زیرا پسر خدا ، عیسی مسیح که من و سیلوانس و تیموتاوس او را به شما اعلام کردیم هرگز دو دل نبود بلکه بلی او همیشه « بلی » بوده است ،

 ۲۰ زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند همۀ آنها بطور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم بوسیله مسیح آمین می گوئیم.

 ۲۱ خدا ، ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است.

 ۲۲ و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را بعنوان ضامن همۀ برکات آینده در دل های ما نهاد .

 ۲۳ به جان خود سوگند می خورم و خدا را بر این شاهد می گیرم که من از آمدن به قرنتس به این دلیل خود داری کردم که مبادا مزاحم شما شوم.

 ۲۴ مقصود این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم ! خیر ، بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید ، زیرا شما در ایمان پایدار هستید.

Go to top