برنامه مطالعه کتاب مقدس

اعداد فصل 27 اشعیا فصل 27 اول قرنتیان فصل 10

اعداد باب ۲۷

دختران صلفحاد

۱ مَحله، نوعه، حُجله، مِلکه و تِرصه، دختران صلفحاد بودند. صلفحاد پسر حافر بود و حافر پسر جلعاد، نوه ماخیر و نتیجه منسی و منسی یکی از پسران یوسف بود.

۲ روزی دختران صلفحاد در کنار در خیمه عبادت رفتند و به موسی، العازار کاهن، رهبران طایفه ها و سایر مردمی که در آنجا حضور داشتند، چنین گفتند:

۳ «پدر ما در بیابان مرد و پسری نداشت. او جزو پیروان قورح نبود که برضد خداوند سرکشی کردند. او به خاطر گناه خودش مُرد.

۴ فقط برای اینکه او پسری نداشت، باید نام پدر ما، از بین طایفه اش محو شود؟ ما خواهش می کنیم که برای ما هم، مانند خویشاوندان پدر ما زمین داده شود.»

۵ موسی ادّعای ایشان را به حضور خداوند آورد

۶ و خداوند به موسی فرمود:

۷ «دختران صلفحاد راست می گویند، در میان عموهایشان، زمین موروثی به ایشان بده و سهم پدر ایشان را به ایشان واگذار نما.

۸ به قوم اسرائیل بگو که هرگاه مردی می میرد و پسری از خود بجا نمی گذارد، باید میراث او به دخترش برسد.

۹ اگر دختر نداشته باشد، زمین او به برادرانش تعلّق می گیرد.

۱۰ اگر برادر نداشته باشد، به عموهایش داده شود

۱۱ و اگر عمو یا برادر هم نداشته باشد، پس زمینش به نزدیکترین خویشاوندان او سپرده شود. من، خداوند به تو امر می کنم تا به مردم اسرائیل بگویی که باید این قانون را رعایت کنند.»

انتخاب یوشع به جانشینی موسی

۱۲ خداوند به موسی فرمود: «بر سر کوه عباریم برو و از آنجا سرزمینی را که به قوم اسرائیل داده ام، ببین.

۱۳ پس از آن که آن را دیدی، تو نیز مانند برادرت هارون، خواهی مرد.

۱۴ زیرا هردوی شما هنگامی که قوم اسرائیل در مریبه علیه من شورش کردند، در بیابان صین از اوامر من سرپیچی کردید و شما نخواستید قدرت مقدّس مرا در حضور قوم تصدیق کنید.» (مریبه چشمه ای است در قادش واقع در بیابان صین.)

۱۵ موسی به حضور خداوند عرض کرد:

۱۶ «ای خداوند، خدایی که سرچشمه حیات تمام بشر هستی، از تو استدعا می کنم که شخصی را به عنوان هادی و راهنمای این قوم انتخاب کنی

۱۷ تا بتواند آنها را در همه امور هدایت کند، از آنها مراقبت نماید و قوم تو مانند گوسفندان بی شبان نماند.»

۱۸ خداوند به او فرمود: «برو دست خود را بر یوشع، پسر نون که روح من در او قرار دارد، بگذار.

۱۹ بعد او را پیش العازار کاهن و تمام قوم ببر و در حضور همگی به عنوان پیشوای قوم تعیین کن.

۲۰ بعضی از اختیارات خود را به او بده تا تمام مردم اسرائیل از او اطاعت نمایند.

۲۱ او باید برای گرفتن دستور از من پیش العازار برود. من به وسیله اوریم با العازار صحبت می کنم و العازار اوامر مرا به یوشع می رساند و به این ترتیب، من آنها را هدایت می کنم.»

۲۲ موسی طبق فرمان خداوند عمل کرد. او یوشع را به حضور العازار کاهن و تمام قوم اسرائیل آورد.

۲۳ طبق فرمان خداوند، بر سر او دست گذاشت و او را به عنوان پیشوای قوم تعیین کرد.

 

اشعیا باب ۲۷

  ۱ در آن روز خداوند شمشیر پرقدرت و کشنده خود را برای مجازات هیولای دریایی، آن اژدهای پرپیچ و خمی که دایماً می لولد، و برای کشتن هیولایی که در دریا زندگی می کند، به کار خواهد گرفت.

 ۲ در آن روز خداوند درباره تاکستان دلپذیر خود خواهد گفت:

 ۳ «من از آن نگهداری می کنم و به آن مرتباً آب می دهم. من شب و روز از آن مراقبت می کنم تا کسی نتواند به آن آسیبی برساند.

 ۴ من دیگر از این تاکستان خشمگین نیستم. اگر در آن خار و خلنگ مزاحمی می بود، من آن را کاملا آتش می زدم.

 ۵ امّا اگر دشمنان قوم من، حمایت مرا می خواهند آنها باید با من صلح کنند. آری آنها باید با من صلح کنند.»

 ۶ در آینده نزدیک قوم اسرائیل -‌فرزندان یعقوب- مثل درخت ریشه می دوانند و شکوفه و غنچه خواهند داد. تمام دنیا از میوه ای که آنها به ثمر می آورند، پوشیده خواهد شد.

 ۷ اسرائیل به اندازه دشمنانش تنبیه نشده و به اندازه آنها کشته نداده است.

 ۸ خداوند با فرستادن قوم خودش به تبعید، آنها را مجازات کرد. او آنها را همراه با تندبادی از مشرق، از سرزمین خودشان بیرون بُرد.

 ۹ امّا گناهان آنها فقط وقتی بخشیده می شود که سنگهای قربانگاه های بت پرستان را مثل گچ بکوبند و دیگر اثری از شمایل الهه اشره و قربانگاه های بُخورسوز آنها باقی نماند.

 ۱۰ شهر مستحکم مثل یک بیابان بی آب و علف، متروک مانده است. آن به چراگاهی برای چارپایان مبدّل شده، و آهوان در آنجا استراحت می کنند و می چرند.

 ۱۱ شاخه درختان پژمرده و شکسته است، و زنها شاخه ها را برای سوزاندن جمع می کنند. چون مردم اصلا نفهمیده اند خدا، آفریدگار آنها، به ایشان رحم نخواهد کرد و شفقتی نسبت به آنان نشان نخواهد داد.

 ۱۲ در آن روز خداوند، مثل خرمنکوبی که گندم را از سبوس جدا می کند، تمام قوم خودش را از رود فرات تا مرز مصر یکی یکی جمع خواهد کرد.

 ۱۳ وقتی آن روز فرا رسد، شیپوری نواخته می شود و تمام قوم اسرائیل را که در آشور و مصر در تبعید به سر می برند، فرا خواهد خواند. آنها خواهند آمد و خداوند را در اورشلیم، در کوه مقدّس او، پرستش خواهند کرد.

 

اول قرنتیان باب ۱۰

  نتایج هولناک بت پرستی

 ۱ ای برادران ، نمی خواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بی خبر باشید . درست است که همۀ آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند

 ۲ و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند

 ۳ و همه از یک نان روحانی می خوردند

 ۴ و از آب روحانی می نوشیدند ( زیرا از صخره ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می کرد می نوشیدند و آن صخره مسیح بود)

 ۵ ولی با وجود این ، خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسد های آنها در سرتاسر بیابان پرکنده شد.

 ۶ همۀ این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد ، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم.

 ۷ مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید ، چنانکه کتاب مقدس می گوید :« قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند »

 ۸ مرتکب گناهان جنسی نشویم چنانکه بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز بیست و سه هزار نفر از آنان مردند.

 ۹ خداوند را امتحان نکنیم بطوریکه بعضی از ایشان امتحان کردند و بوسیله مارها هلاک گردیدند.

 ۱۰ علیه خداوند شکایت نکنیم چنان که بعضی از آنها کردند و بدست فرشتۀ مرگ نابود شدند.

 ۱۱ همۀ این اتفاقات به عنوان نمونه ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما بعنوان عبرت نوشته شد زیرا ما در زمان های آخر زندگی می کنیم.

 ۱۲ بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند.

 ۱۳ وسوسه هائی که شما با آن روبرو میشوید ، وسوسه هائی است که برای تمام مردم پیش می آید ، اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانائی خود وسوسه شوید . همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید.

 ۱۴ پس ای برادران ، در مقابل بت پرستی ایستادگی کنید.

 ۱۵ روی سخن من با شما یعنی با روشنفکران است . در باره آنچه می گویم خودتان قضاوت کنید.

 ۱۶ آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس می گوئیم سهیم شدن در خون مسیح نیست ؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده می خوریم ، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست ؟

 ۱۷ همانطوریکه یک نان وجود دارد ما نیز اگر چه بسیاریم یک بدن هستیم زیرا همۀ ما در خوردن یک نان شریکیم .

 ۱۸ در باره آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید ، آیا خورندگان قربانیها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟

 ۱۹ پس مقصود من چیست ؟ آیا این که خوراکی که به بت تقدیم میشود مافوق خوراک های معمولی است و یا خود بت چیزی غیر از یک بت است ؟

 ۲۰ خیر ، بلکه مقصود این است که بت پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیا طین تقدیم مینمایند، نه بخدا و من نمی خواهم شما با شیاطین شریک باشید.

 ۲۱ شما نمی توانید هم از پیالۀ خداوند و هم از پیالۀ شیاطین بنوشید و شما نمی توانید هم بر سر سفره خداوند و هم سفره شیاطن بنشینید.

 ۲۲ آیا می خواهیم خشم خداوند را برانگیزیم ؟ آیا ما از او قوی تر هستیم ؟

 ۲۳ می گوئید :« در انجام هر کاری آزادیم » درست است ، اما هر کاری برای ما صلاح نیست . آری ، همانطور که می گوئید در انجام هر کاری آزادیم ، اما هر کاری مفید نیست .

 ۲۴ هیچ کس در فکر نفع خود نباشد بلکه در فکر نفع دیگران باشد.

 ۲۵ برای این که وجدان شما آسوده باشد گوشتی را که در بازار فروخته میشود بدون چون و چرا بخورید

 ۲۶ زیرا « زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است »

 ۲۷ و اگر شخصی بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و می خواهید بروید ، هر غذائیکه پیش شما گذاشت بخورید و برای راحتی وجدانتان لازم نیست در باره آن چیزی بپرسید.

 ۲۸ اما اگر او به شما بگوید « این گوشت ، گوشت قربانی است » بخاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و بخاطروجدان، آن غذا را نخورید.

 ۲۹ مقصود من وجدان شما نیست بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید گفت « چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟

 ۳۰ اگر من خوراک خود را با شکر گذاری می خورم دیگر چرا باید برای آنچه شکرگذاری کرده ام مورد انتقاد قرار بگیرم ؟»

 ۳۱ هر چه می کنید ، خواه خوردن ، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگر می کنید ، همه را برای جلال خدا انجام دهید .

 ۳۲ یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید.

 ۳۳ همان کاری را بکنید که من می کنم : من سعی می کنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم ، بلکه در فکر منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.

Go to top