برنامه مطالعه کتاب مقدس

اعداد فصل 25 اشعیا فصل 25 اول قرنتیان فصل 8

اعداد باب ۲۵

بت پرستی قوم اسرائیل

۱ در زمانی که قوم اسرائیل در درّه اقاقیا اردو زده بودند، مردان آنها با دختران موآب زنا می کردند.

۲ این دخترها آنها را دعوت می کردند تا در مراسم قربانی که برای بُتهای ایشان برگزار می شد، شرکت کنند. مردان اسرائیلی گوشت قربانی را می خوردند و بُتهای ایشان را پرستش می کردند.

۳ به مرور زمان، قوم اسرائیل به پرستش بت بعل فغور پرداختند. پس خشم خداوند بر قوم اسرائیل افروخته شد

۴ و به موسی فرمود: «همه رهبران طایفه های اسرائیل را در روز روشن در حضور من اعدام کنید تا خشم سهمگین من از سر قوم اسرائیل دور شود.»

۵ موسی به قضات اسرائیل گفت: «تمام کسانی را که بت بعل فغور را پرستش کرده اند، اعدام کنید.»

۶ سپس یکی از مردان اسرائیلی در برابر چشمان موسی و تمام مردمی که در جلوی خیمه عبادت گریه می کردند، یک زن مدیانی را با خود به اردوگاه آورد.

۷ وقتی فینحاس، پسر العازار، نوه هارون کاهن این را دید، نیزه ای را به دست گرفت

۸ و به دنبال آن مرد، به درون چادری که دختر را به آن برده بود رفت و نیزه را در بدن هردوی آنها فروبرد و به این ترتیب، بلا از سر مردم اسرائیل رفع شد.

۹ با وجود این، بیست و چهار هزار نفر در اثر آن بلا تلف شدند.

۱۰ خداوند به موسی فرمود:

۱۱ «فینحاس، پسر العازار، نوه هارون کاهن، خشم مرا فرونشاند. او نخواست که به غیراز من خدای دیگری را پرستش کند، بنا بر این من هم قوم اسرائیل را تلف نکردم.

۱۲ پس به او بگو که چون او حرمت مرا حفظ کرد و باعث شد که من گناه قوم اسرائیل را ببخشم،

۱۳ من با او یک پیمان ابدی می بندم که او و فرزندانش برای همیشه کاهن باشند.»

۱۴ نام مرد اسرائیلی که با آن زن مدیانی کشته شد، زمری بود. او پسر سالو، یکی از رؤسای طایفه شمعون بود.

۱۵ زن مدیانی هم کزبی نام داشت و دختر صور، یکی از بزرگان خاندان مدیان بود.

۱۶ خداوند به موسی فرمود:

۱۷ «مدیان را سرکوب کن و ایشان را از بین ببر.

۱۸ زیرا آنها با حیله و نیرنگ شما را گمراه ساختند و به پرستش بت بعل فغور تشویق کردند و واقعه مرگ کزبی این امر را ثابت می سازد.»

 

اشعیا باب ۲۵

  سرود شکرگزاری

 ۱ ای خداوند، تو خدای من هستی. تو را جلال می دهم و حمد و ستایش می کنم. تو کارهای شگفت انگیزی کرده ای. تو با وفاداری آنچه را از ابتدا می خواستی، با اطمینان به انجام رسانیدی.

 ۲ تو شهرها را به ویرانه ای تبدیل و بُرج و باروهای آنها را خراب کردی. کاخهایی که دشمنان ما ساخته بودند، برای همیشه از بین رفته ‌اند.

 ۳ مردم کشورهای نیرومند تو را حمد خواهند گفت و شهرهای مردمان ظالم از تو خواهند ترسید.

 ۴ فقیران و بیچارگان به تو پناه آورده اند و در روزگار سخت در امان بوده اند به آنها در برابر توفانها پناهگاه، و در برابر گرمای سوزان سایبان دادی. مردان ظالم مثل کولاک زمستانی

 ۵ و مثل قحطی در سرزمین خشک حمله می کنند. امّا تو ای خداوند، دشمنان ما را ساکت کردی، و فریاد مردان ظالم را خاموش نمودی، همان طور که ابرها به یک روز گرم، سردی می بخشند.

  ضیافت خداوند

 ۶ در اینجا، در کوه صهیون، خداوند متعال ضیافتی برای همه ملّتهای جهان آماده می کند؛ ضیافتی با بهترین غذاها و بهترین شرابها.

 ۷ او ناگهان ابر غمی را که بر فراز شهرهای همه ملّتها بود، کنار می زند.

 ۸ خداوند قادر متعال، مرگ را برای همیشه از بین خواهد برد! او اشکها را از چشم همه پاک می کند و شرمی را که قومش در سراسر دنیا متحمّل شدند، از بین خواهد برد. خداوند خودش چنین گفته است.

 ۹ وقتی این چیزها واقع شود، همه خواهند گفت: «او خدای ماست! ما به او اعتماد داریم و او ما را نجات داده است. او خداوند است! ما به او ایمان داریم، و اکنون شاد و خوشحال هستیم چون او ما را نجات داده است.»

  خدا موآب را مجازات خواهد کرد

 ۱۰ خداوند کوه صهیون را محافظت خواهد کرد، امّا مردم موآب مثل کاهی در سرگین حیوانات، زیر پای دیگران پایمال خواهند شد.

 ۱۱ آنها دستهای خود را دراز می کنند، گویی می خواهند شنا کنند، امّا خدا آنها را سرافکنده خواهد کرد و دستهایشان بی مقاومت به زیر آب فرو می روند.

 ۱۲ او قلعه های جنگی موآب را خراب می کند و دیوارهای بلند آنها را با خاک یکسان خواهد کرد.

 

اول قرنتیان باب ۸

  دربارۀ غذاهای تقدیم شده به بتها

 ۱ و اما درباره خوراک های تقدیم شده به بت ها : البته همانطور که شما می گوئید « همه ما اشخاص دانائی هستیم » ولی چنین دانشی آدم را مغرور می سازد ، اما محبت بنا می کند.

 ۲ اگر کسی گمان می کند که بر همه چیز واقف است ، واقعأ آنطوریکه باید و شاید هنوز چیزی نمی داند ،

 ۳ اما کسی که خدا را دوست دارد بوسیلۀ خدا شناخته شده است .

 ۴ پس دربارۀ خوراک هائی که به بت ها تقدیم شده است : ما می دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست.

 ۵ حتی اگر بقول آنها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشند ( همانطور که می بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان معتقدند )

 ۶ برای ما فقط یک خدا هست ـ یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است وما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد ، یعنی عیسی مسیح که همه چیز بوسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم.

 ۷ اما همه مردم این را نمی دانند ، بعضی ها چنان با بت ها خو گرفته اند که تا به امروز خوردن خوراکیهائی را که به بت ها تقدیم شده خوردن قربانی بت ها می دانند و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان جریحه دار می گردد.

 ۸ البته خوراک ، ما را به خدا نزدیک تر نخواهد ساخت ، نه از خوردن آن غذاها نفعی عاید ما می شود نه از نخوردن آنها ضرری .

 ۹ اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما بنحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد.

 ۱۰ اگر کسی تو را که شخص دانائی هستی برسر سفره بتکده نشسته ببیند ، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است ، بخوردن قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟

 ۱۱ پس روشنفکری تو باعث میشود برادر ضعیفی که مسیح بخاطر او مرد نابود شود.

 ۱۲ و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریحه دار می سازید و از این بدتر ، نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید !

 ۱۳ بنابراین اگر خوراکی را که می خورم باعث لغزش برادرم شود تا ابد گوشت نخواهم خورد مبادا باعث لغزش او بشوم.

Go to top